תנאי שימוש באתר "שווה בדיקה"

ברוכים הבאים ל-אתר "שווה בדיקה" העוסק ברפואה מונעת (להלן - "האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.

הבהרה:
מטעמי נוחות מנוסחים תנאים אלה בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים. השימוש באתר זה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים דרכו מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
התכנים המופעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים המופעים באתר נועדו להרחבת הידע האישי של המשתמשים ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. בכל מקרה יש לפנות לקבלת חוות דעת של רופא מוסמך לפני קבלת טיפול ו/או שימוש בתכשיר רפואי כלשהו.
התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
מטרת האתר הינה לשמש מקור נוסף להרחבת הידע האישי של המשתמש ואין לראות בו כמי שמספק ייעוץ רפואי, טיפולים או שירותים רפואיים כלשהם.

אחריות:
באתר מפורסמים תכנים שונים בנושאי רפואה. מפעילי האתר דואגים לכך שהתכנים המפורסמים בו יהיו מדויקים, מלאים ומעודכנים בהתאם להמלצות "כח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות במידע המפורסם. המידע והתכנים באתר מפורסמים "כמות שהם" ("AS IS"). כמו כן, קיימות תזכורות לבדיקות תקופתיות שיישלחו על ידי האפליקציה "שווה בדיקה". יובהר כי תזכורות אלה אינן גורעות מאחריות המשתמש. עליו לזכור את מועדי הבדיקות ולא להסתמך על תזכורות אלה. זאת ועוד, מצבו הרפואי של המשתמש עשוי להשתנות עם הזמן ועל כן גם הידע הרפואי הרלוונטי עשוי להשתנות בהתאם. לאתר ולמפעילו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו, צוות הכותבים והעורכים ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.
מפעילי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות לנזקים או וירוסים שעשויים להזיק לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה.
לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.
השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הינה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
האתר ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש בשירות המוצע באתר זה וכן לא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.
המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.
האתר אינו אחראי לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת או לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן באתר או לכל מטרה אחרת שתראה נחוצה בנסיבות.

מדיניות פרטיות:
בעלי האתר ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים. אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית.

זכויות קניין רוחני:
כל החומר המפורסם האתר זה ובכלל זה מידע, תוכן, תוכנות, תמונות, צלילי שמע, וידאו, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, מוסיקה, וכל חומר המצוי בפרסומות באתר מוגן באמצעות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות והינו של בעלי ועורכי אתר "שווה בדיקה" בלבד.

שינוי תנאי השימוש:
למפעילי האתר ובעליו שמורה הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש ובהתניות החלים על השימוש באתר זה.

כללי:
מסמך תנאי שימוש זה מהווה הסכם לפיו מסכים המשתמש לאמור בו.
בשל האופי הדינאמי של תחום הבריאות ושל הטכנולוגיה והאינטרנט, לאתר הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו תכניו, עיצובו, היקפו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וללא הודעה מראש. לבעלי האתר ומפעיליו הזכות לגבות תשלום בעד מידע, תכנים ושירותים שונים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר כתוצאה משינויים כאמור ו/או תקלות שיגרמו משינויים אלה. לאתר הזכות להפסיק ולהגביל את מתן השירותים והמידע בכל שלב.

מקום שיפוט והדין החל:
הדין החל על השימוש באתר זה הינו דיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים בזה כי כל מחלוקת בגין שימוש באתר זה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל-אביב-יפו.

 
     
* המלצות אלו מבוססות על "כח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה   מונעת" בעריכת פרופ' חווה טבנקין, איגוד רופאי המשפחה, ההסתדרות הרפואית. 
* המלצות אלה כלליות בלבד ויש להיוועץ ברופא המטפל להתאמת הבדיקות לפרט.

האתר נבנה על ידי elobby ועוצב על ידי Giraffic Design